Pritužba na rad suda Štampa El. pošta
utorak, 02 decembar 2008 07:52

Pritužba se podnosi kada stranka ima primedbe na rad sudija, službenika u sudu, suda kao celine, ukoliko smatra da se postupak odugovlači, da se sprovodi nepravilno, da se utiče na njegov tok i ishod suprotno pravilima o nepristrasnosti i objektivnosti u postupanju suda i sudija, kada ima primedbe na sprovođenje procedure i tretman u postupku pred sudom.

Pritužba na rad suda se može podneti pismeno ili usmeno predsedniku suda ili zameniku koga on odredi.

Usmena pritužba se može izneti predsedniku suda u kancelariji 210 na II spratu, uz prethodno zakazivanje prijema na broj: 012/544-090, 544-091.

Predsednik suda prima stranke sredom od 9 do 12 časova.

Pismena pritužba treba da sadrži:

  • naslov "Za predsednika suda"
  • označen broj predmeta na koji se pritužba odnosi
  • razlog zbog koga se podnosi
  • puno ime i prezime, i tačna adresa pritužioca

Pismena pritužba se upućuje na sledeću adresu:

Оsnovni sud u Požarevcu
Predsedniku suda
Trg Stevana Maksimovića br.1
12000 Požarevac

Predsednik suda razmatra osnovanost pritužbe i u roku od 15 dana od prijema pritužbe je dužan da pismeno obavesti pritužioca o preduzetim merama.

Ako je pritužba podneta preko ministarstva nadležnog za pravosuđe ili višeg suda, o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama obaveštavaju se ministar ili predsednik višeg suda.

Pritužba nije žalba, pritužba se razlikuje od žalbe na odluku suda, stranka ne može ulagati pritužbu na donetu presudu već u tom slučaju može podnetii žalbu višem sudu.

Formular Pritužbe na rad suda možete preuzeti sa sajta Osnovnog suda u Požarevcu iz sekcije "FORMULARI".