Nadležnost Štampa El. pošta
sreda, 05 februar 2014 01:54

Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", br. 101/2013 od 20.11.2013. godine, stupio je na snagu 21.11.2013, a primenjuje se od 1.1.2014.) u članu 3. stav 1. tačka 46. propisano je da se, od 1.1.2014. godine,osniva Osnovni sud u Požarevcu sa sedištem u gradu Požarevcu i sudskom jedinicom u Kučevu, čija se nadležnost prostire na teritoriji grada Požarevca, opštine Žabari, Kučevo i Malo Crniće.

Od 1.1.2014. osnovan je i Osnovni sud u Petrovcu na Mlavi za teritoriju opština Žagubica i Petrovac na Mlavi, sa sudskom jedinicom u Žagubici, kao i Osnovni sud u Velikom Gradištu, za teritoriju opština Veliko Gradište i Golubac.

Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010,101/2011 i 101/2013) u članu 22. propisana je nadležnost osnovnih sudova:

Osnovni sud u prvom stepenu sudi za krivična dela za koja je kao glavna kazna predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do deset i deset godina ako za pojedina od njih nije nadležan drugi sud i odlučuje o molbi za prestanak mere bezbednosti ili pravne posledice osude za krivična dela iz svoje nadležnosti.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u građanskopravnim sporovima ako za pojedine od njih nije nadležan drugi sud i vodi izvršne i vanparnične postupke za koje nije nadležan neki drugi sud.

Osnovni sud u prvom stepenu sudi u stambenim sporovima; sporovima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa; o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa; o naknadi štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom; sporovima povodom zadovoljavanja stambenih potreba na osnovu rada.

Osnovni sud pruža građanima pravnu pomoć, međunarodnu pravnu pomoć ako nije nadležan drugi sud i vrši druge poslove određene zakonom.

Zakonom se može predvideti da u određenim vrstama pravnih stvari postupaju samo neki osnovni sudovi sa područja istog višeg suda.